استان خراسان رضوی


۵ مرداد ۹۵

بنت الهدی عربی

مشهد - بلوار کوثر شمالی
۵ مرداد ۹۵

احمد بهجت

مشهد - مرکز توانبخشی فتح المبین
۵ مرداد ۹۵

تکتم مالکی شاه محمود

مشهد - خیابان آزادی
۵ مرداد ۹۵

فاطمه رافعی

گناباد - خیابان امام خمینی ۱۵
۵ مرداد ۹۵

مونس رضایی

نیشابور
۵ مرداد ۹۵

زهرا افروز

مشهد - درمانگاه فجر
۵ مرداد ۹۵

الناز رجبی

تربت حیدریه - چهار راه فرهنگ
۵ مرداد ۹۵

مهناز زارع حقیقی

گناباد - خیابان سعدی
۵ مرداد ۹۵

روح اله توکلی

مشهد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵ مرداد ۹۵

معصومه جلالى

نام و نام خانوادگی: معصومه جلالى مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: صاحب امتیاز مرکز توانبخشى کودکان طیف اتیسم شماره نظام پزشکی: گ […]
۵ مرداد ۹۵

الهه دانا

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۹۵۵ ایمیل: elahedana1370@gmail.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۵۴۱۴۸۳۰۶ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

احسان همتی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۷۸۲ ایمیل: hemmatie@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۵۸۰۹۰۸۰۲ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

آزاده عابدین زاده

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۶۳۷ ایمیل: abedinza2@mums.ac.ir تلفن: – موبایل: ۰۹۳۵۶۹۳۷۹۶۵ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

زهرا رجبی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۷۱۳ ایمیل: rajabiz25@yahoo.com تلفن: ۰۵۱۳۸۵۹۰۳۰۱ موبایل: ۰۹۱۵۶۸۴۹۶۶۳ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

لیلی محمدی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: l.mohamadi1377@gmail.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۵۱۵۰۶۵۹۷ آدرس اینترنتی: – آدرس: نیشابور – […]
۵ مرداد ۹۵

زهرا شورگشتی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۲۳۶ ایمیل: z.shoorgashti@gmail.com تلفن: ۴۳۳۵۷۰۳۱ موبایل: ۰۹۱۵۶۹۶۴۰۸۸ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

زهرا توکلی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۷۷۴ ایمیل: tavakkoli70@gmail.com تلفن: – موبایل: ۰۹۳۰۴۳۳۱۰۰۴ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

مهناز طاهری

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: Taheriimh@gmail.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۵۱۳۶۰۲۲۱ آدرس اینترنتی: – آدرس: بردسکن
۵ مرداد ۹۵

فرشید شیخی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۸۶۷ ایمیل: sheikhif1@mums.ac.ir تلفن: – موبایل: ۰۹۱۵۱۲۶۲۰۰۴ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

امیر جلالی

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه:- شماره نظام پزشکی: گ – ۱۴۸۴ ایمیل: amirjalali.slp@gmail.com تلفن: – موبایل: ۰۹۳۵۶۵۱۷۳۵۷ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

علیرضا غفرانی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: کارشناس ارشد روانشناسی شماره نظام پزشکی: گ – ۵۱۵ ایمیل: alirezaghofrani@gmail.com تلفن: ۰۵۱۳۸۵۳۸۷۳۷ موبایل: – آدرس اینترنتی: […]
۵ مرداد ۹۵

مهدی خدادوست

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۶۹۸ ایمیل: khodadoust1404@gmail.com تلفن: ۰۵۱۳۳۴۳۴۳۴۳ موبایل: ۰۹۳۸۸۶۴۶۱۲۶ آدرس اینترنتی: Goftardarmani.blog.ir آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

آزاده صفاییان

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۶۷۰ ایمیل: safaeian.slp@gmail.com تلفن: ۳۸۹۳۸۶۶۳-۳۸۶۶۲۶۵۶ (۰۵۱۳) موبایل: ۰۹۱۵۱۰۲۷۸۵۳ آدرس اینترنتی: […]
۵ مرداد ۹۵

فاطمه شیبانی

مدرک: دکترای آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۲۷۶ ایمیل: gsheibani@yahoo.com تلفن: ۰۵۱۳۸۴۴۱۳۲۹ موبایل: – آدرس اینترنتی: www.sokhanclinic.com آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

حمیدرضا سلطانی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: کارشناس ارشد روانشناسی شماره نظام پزشکی: گ – ۱۰۹۳ ایمیل: hr.soltani@yahoo.com تلفن: ۸۶۸۵۰۲۵ – ۸۹۸۴۳۹۳ (۰۵۱۳) موبایل: […]
۵ مرداد ۹۵

لیلا اعزازی

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: ezazi.leyla@gmail.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۱۹۷۲۶۲۱۲ آدرس اینترنتی: – آدرس: مشهد […]
۵ مرداد ۹۵

اسماء ابتدایی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۵۳۹ ایمیل: AsmaEbtedaiy@yahoo.com تلفن: – موبایل: – آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

رمضان نجف پور

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۶۱۰ ایمیل: Rnajafpur@yahoo.com تلفن: ۰۵۱۳۶۲۱۳۱۰۶ موبایل: ۰۹۲۱۴۹۹۲۷۵۹ آدرس اینترنتی: Najafpoor2.blogfa.com آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

نفیسه فروهی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۴۸۳ ایمیل: fnafiseh14@yahoo.com تلفن: ۰۵۱۳۴۵۲۳۷۳۱ موبایل: ۰۹۱۵۵۲۴۴۰۵۹ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

جواد مرادی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۸۴۸ ایمیل: moradi_st12@yahoo.com تلفن: ۰۵۱۵۲۲۳۲۶۶۷ موبایل: ۰۹۱۵۳۳۱۸۳۵۶ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

محمد هادی ادهم هاشمی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۳۵۵ ایمیل: hadi.adham@yahoo.com تلفن: ۰۵۱۵۵۲۴۸۳۰۸ موبایل: ۰۹۱۵۵۱۲۷۱۲۳ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

کریم شجاعی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی شماره نظام پزشکی: گ – ۱۵۹۵ ایمیل: k.sh20@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۳۹۹۷۰۵۶۵۸ […]
۵ مرداد ۹۵

منیره سلطانی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۴۷۳ ایمیل: soltani.monire@yahoo.com تلفن: ۳ – ۰۵۱۴۳۳۵۴۰۳۱ موبایل: ۰۹۳۹۱۵۳۴۹۶۸ آدرس اینترنتی: […]
۵ مرداد ۹۵

پرویز شجاعی فرد

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۹۱۵ ایمیل: parvizshojaye@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۵۵۲۳۳۶۷۷ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

سپیده مجردی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۲۵۶ ایمیل: s_mojarradi3566@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۳۸۹۰۲۶۳۸۹ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

سعید برات زاده

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: saeed.baratzadeh@gmail.com تلفن: ۰۵۱۳۸۴۶۳۷۶۳ موبایل: ۰۹۱۵۶۱۹۸۶۵۴ آدرس اینترنتی: – آدرس: مشهد […]
۵ مرداد ۹۵

نجمه مردانی

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۲۸۳ ایمیل: mardanifn2@mums.ac.ir تلفن: – موبایل: ۰۹۱۵۰۰۲۹۲۸۴ آدرس اینترنتی: – […]
۵ مرداد ۹۵

علی کشمیری

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: کارشناس ارشد روان شناسی بالینی شماره نظام پزشکی: گ – ۷۱۳ ایمیل: keshmiria585@gmail.com تلفن: ۰۵۱۵۵۲۴۷۳۲۰ موبایل: ۰۹۱۵۱۳۳۹۱۷۶ […]
۵ مرداد ۹۵

خلیل تاتاری

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی:گ – ۱۷۵۳ ایمیل: tatary94@gmail.com تلفن: ۰۵۱۴۲۲۲۷۷۰۱ موبایل: ۰۹۱۵۶۲۳۱۸۶۴ آدرس اینترنتی: – آدرس: نیشابور […]
۵ مرداد ۹۵

بهرام بخشایش

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: کارشناسی شماره نظام پزشکی: گ – ۱۵۳۷ ایمیل: aminmg@gmail.com تلفن: ۶۰۸۶۸۹۹ (۰۵۱۳) موبایل: ۰۹۱۵۳۲۳۱۶۹۰ آدرس اینترنتی: آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

زینب شریفیان

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۴۵۲ ایمیل: zeit.sharifian@yahoo.com تلفن: ۳۵۰۱۹۷۱۸ – ۳۵۰۱۷۷۳۶ موبایل: ۰۹۳۶۶۰۴۰۳۶۸ آدرس […]
۵ مرداد ۹۵

مینا شمس ابادی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۷۳۰ ایمیل: m.70shams@yahoo.com تلفن: ۰۵۱۴۳۳۳۲۵۶۲ موبایل: ۰۹۱۵۶۲۳۶۸۲۸ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

محمد مالک

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۱۵۷ ایمیل: mohammad.malek55@yahoo.com تلفن: ۰۵۱۳۸۴۵۵۰۱۱ – ۳۳۴۳۵۰۵۵۰۵۱ موبایل: ۰۹۱۵۳۰۲۸۸۷۰ آدرس اینترنتی: […]
۵ مرداد ۹۵

داود سبحانی راد

مدرک: دکترای آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۷۲۵ ایمیل: sobhanid@mums.ac.ir تلفن: – موبایل: – آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

رضا حجتی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۰۰ ایمیل: rezahojjati@yahoo.com تلفن: ۰۵۱۳۸۴۵۲۲۳۹ – ۰۵۱۳۸۴۵۲۲۴۰ موبایل: ۰۹۱۵۵۴۵۵۴۵۱ آدرس اینترنتی: […]
۵ مرداد ۹۵

مصطفی مصرزاده

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: زبان شناسی شماره نظام پزشکی: گ – ۱۲۱۰ ایمیل: meserzadeh@gmail.com تلفن: ۰۵۱۴۷۲۱۷۱۰۵ موبایل: ۰۹۳۶۳۱۷۶۵۹۴ آدرس اینترنتی: – […]
۵ مرداد ۹۵

علی گریوی

ابدال آباد - میدان شهربانی
۵ مرداد ۹۵

سمانه طاهری زاده

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: کارشناسی ارشد روان شناسی شماره نظام پزشکی: گ – ۴۶۰ ایمیل: s.taherizadeh@gmail.com تلفن: ۰۵۱۳۲۲۳۱۲۰۵ موبایل: ۰۹۱۵۵۰۷۰۷۰۴ آدرس […]
۵ مرداد ۹۵

داود عبدالهی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۶۶۸ ایمیل: davoodabdolahi1350@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۵۵۰۶۸۵۴۷ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

یوسف بختیاری

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۶۳۹ ایمیل: yusefbakhtiariy@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۳۸۸۰۰۶۰۶۹ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۵ مرداد ۹۵

محدثه غلامان عارفی

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۹۹۵ ایمیل: – تلفن: ۰۵۱۳۸۹۳۸۶۶۳ – ۰۵۱۳۸۶۶۲۶۵۶ موبایل: – آدرس […]
۵ مرداد ۹۵

فریده احسانی فر

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۷۲۲ ایمیل: fehsanifar@gmail.com تلفن: – موبایل: ۰۹۳۵۷۰۲۷۸۴۴ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]