استان خراسان شمالی


۹ آذر ۹۵

معصومه علی نژاد

اسفراین - مانه و سلمقان
۵ مرداد ۹۵

حسین یعقوبی مقدم

بجنورد- خیابان شریعتی جنوبی
۵ مرداد ۹۵

ساناز یزدانی

بجنورد - میدان شهید
۵ مرداد ۹۵

ناصر نیک افشار

میدان شهید
۵ مرداد ۹۵

ملیحه روحانی

بجنورد - بلوار امام خمینی
۵ مرداد ۹۵

افسانه رمضانی

خیابان استقلال