استان فارس


۶ مرداد ۹۵

فاطمه برزو

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: گواهی روش AVT مقدماتی و پیشرفته مرکز نیوشا شماره نظام پزشکی: گ- ۱۸۳۸ ایمیل: borzoofatemeh@yahoo.com تلفن: – […]
۶ مرداد ۹۵

زهرا کشاورز

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۶۶۷ ایمیل: z.keshavarz103@gmail.com تلفن: ۹ – ۰۷۱۳۶۲۹۰۰۹۸ موبایل: ۰۹۱۶۴۴۰۰۱۲۴ آدرس اینترنتی: […]
۶ مرداد ۹۵

مریم رئیسی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۹۵۸ ایمیل: raeisim20@yahoo.com تلفن: ۰۷۱۴۲۲۲۸۵۵۶ موبایل: ۰۹۳۸۸۱۶۹۴۴۶ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

راضیه اشکبوسی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۹۶۴ ایمیل: raziyeashkboosi@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۷۶۷۹۴۵۹۵ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

کاظم سارخانی خرمی

نام و نام خانوادگی: کاظم سارخانی خرمی مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۹۱۴ ایمیل: sarkhani2013@gmail.com تلفن: […]
۶ مرداد ۹۵

نگین خوشوقت

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: کارشناسى ارشد کودکان استثنائی شماره نظام پزشکی: گ – ۴۴۱ ایمیل: Neginkhoshvaght@yahoo.com تلفن: ۰۷۱۳۶۳۵۸۰۱۳ موبایل: ۰۹۱۷۶۰۵۰۰۲۵ آدرس […]
۶ مرداد ۹۵

فاطمه ارجممدپور

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۸۴۳ ایمیل: mahsa.diver@yahoo.com تلفن: ۰۷۱۳۶۴۰۲۹۷۴ موبایل: – آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

علیرضا حسینی فرزاد

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: کارشناس ارشد علوم تربیتی شماره نظام پزشکی: گ – ۳۴۸ ایمیل: ahf1345@gmail.com تلفن: ۰۷۱۳۲۳۳۴۴۶۶ موبایل: ۰۹۱۷۳۰۲۹۱۶۷ آدرس […]
۶ مرداد ۹۵

مرتضی مکتب دار

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۹۱۹ ایمیل: morteza.maktabdar@yahoo.com تلفن: ۳۲۳۴۱۹۸۸ موبایل: ۰۹۱۷۹۶۹۷۴۹۵ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

هاجر فرهنگیان

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: کارشناس ارشد روانشناسی کودکان شماره نظام پزشکی: گ – ۱۵۲۱ ایمیل: hajarfarhangian@yahoo.com تلفن: ۰۷۱۳۰۹۱۷۷۱۶۸۸۳۴ موبایل: ۰۹۱۷۷۱۶۸۸۳۴ آدرس […]
۶ مرداد ۹۵

هنگامه اسدپور

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: henngameh_asadpour@yahoo.com تلفن: ۶۲۹۰۰۹۹ (۰۷۱۱) موبایل: ۰۹۱۲۴۲۵۲۸۰۲ آدرس اینترنتی: – آدرس: شیراز […]
۶ مرداد ۹۵

حمیده تمنادار

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۵۰۰ ایمیل: – تلفن: ۰۷۱۳۲۳۱۷۹۷۳ – ۰۷۱۳۲۳۱۹۴۲۰ موبایل: – آدرس […]
۶ مرداد ۹۵

مهری صفری

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: mehri.safari@gmail.com تلفن: ۲۳۶۰۶۶۶ (۰۷۱۱) موبایل: – آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

زهرا ده بزرگی

شیراز - خیابان اردیبهشت
۶ مرداد ۹۵

فرناز تقی پور

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: f_slp2000@yahoo.com تلفن: ۲۲۳۳۶۰۱ (۰۷۹۱) موبایل: ۰۹۱۷۷۹۲۰۵۴۲ آدرس اینترنتی: – آدرس: جهرم […]
۶ مرداد ۹۵

مریم رحمانیان

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: kharameshmahdi@yahoo.com تلفن: ۴۴۴۶۰۳۴ (۰۷۹۱) موبایل: ۰۹۱۷۷۱۷۱۰۹۰ آدرس اینترنتی: – آدرس: جهرم […]
۶ مرداد ۹۵
نرجس نیکوکار

نرجس نیکوکار

جهرم - خیابان ۲۲ بهمن
۶ مرداد ۹۵
پروانه شهابی

پروانه شهابی

گراش - بلوار سرداران
۶ مرداد ۹۵

نجمه قنبری

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: najmeghanbari58@yahoo.com تلفن: ۲۲۴۷۴۳۷ (۰۷۸۱) موبایل: ۰۹۱۷۷۸۱۲۱۱۵ – ۰۹۳۶۴۲۶۲۶۴۶ آدرس اینترنتی: – […]
۶ مرداد ۹۵

جمیله داودی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۴۳۹ ایمیل: gamile.Davoudi@yahoo.com تلفن: ۸۲۴۷۴۷۴ (۰۷۱۱) موبایل: ۰۹۳۶۰۳۵۷۹۶۰ آدرس اینترنتی: – […]
۶ مرداد ۹۵

سارا خاکساری

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۲۱ ایمیل: ghasedak679@yahoo.com تلفن: ۷۲۷۸۰۷۹ (۰۷۱۱) موبایل: ۰۹۱۷۵۸۵۲۷۱۰ آدرس اینترنتی: – […]
۶ مرداد ۹۵

احسان امیری

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۷۹۰ ایمیل: ehsanamiri9169@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۳۰۳۷۱۰۳۴۱ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

بهاره میرزایی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۵۴۸ ایمیل: baharm_111@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۷۳۰۲۰۱۶۱ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

مریم صفاری

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۰۱۹ ایمیل: msaffari_2006@yahoo.com تلفن: ۵۳۲۲۲۸۰۱ – ۵۳۲۲۷۱۱۰ (۰۷۱) موبایل: – آدرس […]
۶ مرداد ۹۵

کاکایی مزارعی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: – تلفن: ۶۶۲۷۶۴۴ (۰۷۱۲) موبایل: ۰۹۱۷۱۳۸۶۰۶۶ آدرس اینترنتی: – آدرس: فراشبند […]
۶ مرداد ۹۵

سید ناصر موسوی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۰۹ ایمیل: naserst17@yahoo.com تلفن: ۲۳۴۰۴۷۵ (۰۷۱۳) موبایل: ۰۹۱۷۳۱۲۴۰۳۱ آدرس اینترنتی: – […]
۶ مرداد ۹۵

ندا طهماسبی فرد

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۴۸۶ ایمیل: – تلفن: ۶۲۸۰۸۰۱ (۰۷۱۱) موبایل: – آدرس اینترنتی: […]
۶ مرداد ۹۵

معصومه اشرف خراز

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۳۶۶ ایمیل: AshrAfmasomeh@yahoo.com تلفن: ۷۲۷۱۷۳۹ (۰۷۱۱) موبایل: ۰۹۱۷۹۱۵۲۱۸۰ آدرس اینترنتی: – […]
۶ مرداد ۹۵

مریم زارعی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۹۷۴ ایمیل: zareimaryam24@gmail.com تلفن: ۵۲۳۱۷۹۳ (۰۷۳۲) موبایل: – آدرس اینترنتی: – […]
۶ مرداد ۹۵

هدایت نوری

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۴۵۹ ایمیل: hedaiat.slp4@yahoo.com تلفن: ۳۲۳۱۸۸۷۷ (۰۷۱) موبایل: ۰۹۳۳۶۶۲۸۷۷۹ آدرس اینترنتی: […]
۶ مرداد ۹۵

سونیا حسن پور

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: najmeghanbari58@yahoo.com تلفن: ۵۲۲۰۰۲۶ (۰۷۸۱) موبایل: – آدرس اینترنتی: – آدرس: لامرد […]
۶ مرداد ۹۵

مجید زنجانی

مدرک: دکنرای آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۳۸۱ ایمیل: oryadi@sums.ac.ir تلفن: – موبایل: ۰۹۱۷۱۸۹۴۰۴۳ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

زینب محمودی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: کارشناس ارشد مشاوره شماره نظام پزشکی: گ – ۴۰۲ ایمیل: soroor.mahmoodi@yahoo.com تلفن: ۲۳۰۶۹۷۹ (۰۷۱۱) موبایل: ۰۹۱۷۷۰۲۵۹۲۰ آدرس […]
۶ مرداد ۹۵

مریم وهاب

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۲۲۵ ایمیل: vahabm@sums.ac.ir تلفن: ۳۶۲۵۱۷۴۲ (۰۷۱) موبایل: ۰۹۱۷۳۰۹۰۱۴۴ آدرس اینترنتی: […]
۶ مرداد ۹۵

سیما فرپور

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: sima1359@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۷۳۱۷۷۶۳۶ آدرس اینترنتی: – آدرس: شیراز […]
۶ مرداد ۹۵

محمود کارگر

مدرک: کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۳۸۴ ایمیل: kargar_m1990@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۱۷۸۲۰۹۶۳۲ آدرس اینترنتی: – […]
۶ مرداد ۹۵

بهناز مدارا

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۹۸۴ ایمیل: b_modara@yahoo.com تلفن: – موبایل: ۰۹۳۶۷۵۴۶۲۷۷ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

روح اله غلامی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: m_mosallaei6258@yahoo.com تلفن: ۳۸۲۵۸۳۶۱ (۰۷۱) موبایل: ۰۹۱۷۷۳۸۹۳۱۷ آدرس اینترنتی: – آدرس: شیراز […]
۶ مرداد ۹۵

مریم مصلایی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: ندارد. ایمیل: m_mosallaei6258@yahoo.com تلفن: ۳۸۲۵۸۳۹۱ (۰۷۱) موبایل: ۰۹۱۷۱۱۹۷۴۶۱ آدرس اینترنتی: – آدرس: شیراز […]
۶ مرداد ۹۵

فریده کریم پور

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۳۲۲ ایمیل: faridekarimpoor@gmail.com تلفن: – موبایل: ۰۹۳۳۷۵۷۸۷۲۲ آدرس اینترنتی: – آدرس: […]
۶ مرداد ۹۵

عیسی اسدی

مدرک: کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان مدرک همراه: – شماره نظام پزشکی: گ – ۱۱۸۸ ایمیل: asadist5@gmail.com تلفن: – موبایل: آدرس اینترنتی: – آدرس: * […]
۵ مرداد ۹۵

فاطمه خوانچه زر

داراب - خیابان شهید رجایی