استان چهارمحال و بختیاری


۵ مرداد ۹۵

رضا منصوری بروجنی

شهرکرد - خیابان مولوی
۵ مرداد ۹۵

محدثه راستی بروجنی

بروجن - بلوار ملت
۵ مرداد ۹۵

رضوان زنگنه

لردگان - خیابان ولیعصر
۵ مرداد ۹۵

طاهره احمدی

نامشخص - در مرحله حذف
۵ مرداد ۹۵

زهرا احمدی

شهرکرد